วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

LinkedIn เปิดเผยผลสำรวจ ตำแหน่งงานด้านไอที ช่วง 2558 - 2562

Linkedin เป็น social network ที่เน้นไปในทางด้านการทำงาน เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ว่าจ้างและลูกจ้าง ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องของตำแหน่งงานด้าน ไอที ว่ามีความต้องการทักษะในเรื่องใด โดยเฉพาะนักนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data scienceพัฒนาซอฟต์แวร์ และ ทักษะด้าน สถาปนิกด้าน Cloud

Linkedin ทำการวิเคราะห์งานที่เกิดขึ้นใหม่ จากสมาชิกที่เปิดโปรไฟล์สาธารณะ ที่ทำงานเต็มเวลา ในสหรัฐอเมริกา ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา จากนั้นทำการคำนวณสัดส่วน ของ การจ้างงานและอัตราการเติบโตประจำปีสำหรับการประกอบอาชีพช่วงปี 2558 - 2562

ลักษณะงานที่เกิดขึ้น 5 อันดับแรกคือ

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูล Linkin บอกว่ามีการเติบโตของการจ้างงานด้นนี้เพิ่มขึ้น 74% ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา เช่นทักษะในการเรียนรุ้ในเรื่องของ machine learning , Deep learning, TensorFlow , ภาษา python และ Natural language processing รวมถึง ระบบ Internet

2. วิศวกรหุ่นยนต์ หรือ Robotics ในด้านนี้เติบโตขึ้นในรอบสี่ปีที่ผ่านมาถึง 40% ทักษะที่ต้องการคือกระบวนการทางด้าน Hardware และ Software ที่ใช้เกี่ยวกับหุ่นยนต์

3. Data scientist ทักษะทางด้านนี้ มีความต้องการเติบโตขึ้นในรอบสามปีที่ผ่านมา สูงถึง 37% แต่เป็นบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ นักสถิติ ที่พัฒนาความรู้เพิมเติม ที่จะต่อไปถึงเรื่องของ การนำไปใช้ในเรื่อง Machine learning python, R, และ Apache Spark

4.Full stack engineer ในรอบสี่ปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 34% เช่นกัน Full stack ก็จะหมายถึงกลุ่มนักพัมนาแอปพลิเคชั่น บนCloud ที่ใช้เครื่องมือแตกต่างกันเช่น Lamp Stack, MEAN Stack ที่เติบโตมากจะเป็น MEAN ( MongoDB, Express.js, Angular, และ Node.js. ) รวมถึง React.js ด้วย

5. งานที่เกียวกับ Site reliability engineer หรือกลุ่มที่ทำหน้าที่ทำให้เว็บไซต์ มีความนาเชื่อถือ การถ่ายโอน ระบบมา อยู่กับ Cloud ทักษะในด้านนี้ก็ได้แก่ AWS, Kubenetes, Docker และ Terraform

โดยตำแหน่งงานที่มักจะใช้ประกาศกันออกมาก็จะเป็น

Customer success specialist
Sale development representative
Data engineer
Behavioral health technician
Cyber security specialist
Cloud engineer
JavaScript developer

อ้างอิงจาก
https://www.zdnet.com/article/data-science-dominates-linkedins-emerging-jobs-ranking/


ไม่มีความคิดเห็น: