ประวัติวิทยากร

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล ภาณุภณ พสุชัยสกุล
อายุ : 40 ปี ศาสนา พุทธ
โทรศัพท์ : 0-2453-9629
โทรสาร : 0-2453-9628
โทรศัพท์มือถือ : 08-6304-9545
อีเมล์ : phanupon.p@gmail.com
Mr. Phanupon Phasuchaisakul
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา เอกคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี วิทยาศาตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
อนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สาขาอิเล็กทรอนิกส์
ประวัติการทำงาน
.. 2553 - ปัจจุบัน
บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์
.. 2552 - 2553
หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
.. 2549 - 2552
โครงการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
.. 2540 - 2549
เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางเทคนิค ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ไม่มีความคิดเห็น: