วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วิเคราะห์ พรก สินทรัพย์ ดิจิทัล 2561

ตอนนี้บ้านเรา มี พระราชกำหนด ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัล 2561 เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ที่ให้ความสนใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งตอนนี้มี การแลกเปลี่ยนซื้อขาย และ ออก โทเคน เพื่อการระดมทุน ในการประกอบธุรกิจ
คริปโทเคอร์เรนซี่  หมายความว่า หน่วยข้อทูล อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการหรือสิทธิอื่นใดหรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิตอลและให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการกลตประกาศกำหนด
โทเคนดิจิทัล  หมายความว่าหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1 กำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใดๆ
2 กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิ่งอื่นใดที่เฉพาะเจาะจงทั้งนี้ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือและให้หมายความรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิ์อื่นตามที่คณะกรรมการกลตประกาศกำหนด
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลมีอะไรบ้าง
1 ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอล
2 นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอล
3 ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิตอล
4 กิจการอื่นที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กลต
อ่านประเด็นที่น่าสนใจ ในหมวด3 ในการเวนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน
ในการเสนอขาย Token ดิจิตอลที่ออกใหม่ต่อประชาชนพวก Token ดิจิตอลที่ประสงค์จะเสนอขาย Token ดิจิตอลดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานกลตและให้กระทำได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดและต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย Token ดิจิตอลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานกลตโดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการกลตประกาศกำหนด
ชัดเจนว่า บริษัทที่สามารถทำได้ต้องเป็นบริษัทจำกัดก็ได้
เรื่องการออกโทเคนเป็นเรื่องของการเก็งกำไร การเก็บภาษีธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัล มีสองประเภท
1 กำไรและส่วนแบ่งที่เกิดจากโทเคนดิจิทัล 2 ส่วนต่างที่เกืดจากการโอน จะต้องเสียเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 15%ทุกคร้งที่มีการทำธุรกรรม แต่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีบุคคลธรรมดา
แต่นิคิบุคคลจพไม่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
กฏเกณฑ์แบะภาษีทรัพย์สินดิจิทัลในต่สงประเทศ
1สวิสเซอรแลนด์ ในการลงทุนใขซกฎเกณฑ์ หลักทรัพย์ นักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี
2ไทย ออกกฏเกณฑ์ สำหรับทรัพย์สินดิจิทัลโดยเฉพาะ นักลงทุนประดภทบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีเงินได้ 15%
3สหรัฐ ใช้กฏเกณฑ์หลักทรัพย์และกฏเกณฑ์ภาษีเงินได้ นักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษี 37%
4 สหราขอาณาจักร.หรืออังกฤษ ยังไม่มีกฏเกณฑ์ควบคุม การซื้อขายมั่วไปเน้นเรื่องการฟอกเงิน นักลงทุนประเถทบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษี 20%
5จีน ห้ามซื่อขาย
พรก ที่ออกมาตอนนี้ผมมองว่าเป็นข้อดี เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจเกิดใหม่ที่ตั้งใจจะทำธุรกิจและมวรรตกรรมจริงๆ ให้มีช่องทางในการระดมทุนหรือหาผู้น่วมลงทุน และป้องกะนกานออกคริปโคเคอรเรนซี ที่ไม่มีการควบคุมอาจจะเป็นช่องทางสำหรับผู้ไม่หวังดี
เงื่อนไขในการซื่อขาย ICO (initial coin offering)
บริษัทเสนอขายต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 5 ล้านบาท
ต้องเป็นบริษัทจำกัด หรือ มหาขนจำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน กลต
มีภาระภาษีมูลต่าเพิ้ม 7%
บริษัทเสนอขายให้กับนักลงทุนได้ไม่เกิน 300000 บาทต่อราย
ชำระภาษีนิติบุคคลตากรายได้การเสนอขายโทเคนดิจิทัล
ต้องมีร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ถูกต้องครบถ้วน
ต้องทำแบบแสดงรายการข่อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิมัลที่ถูกต้อง
คณะกรรมการแบะผู่บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
#ที่มาจากการแสดงความคิดเห็น กลต.
คาดว่าเกณฑ์จ่างๆ เหล่านี้จะออกมาในช่วงเดือนมิถุนายน เพื่อป้องกันความเสียงของนักลงทุน

ไม่มีความคิดเห็น: