วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กลต ออกหลักเกณท์มารองรับการขายโทเคนดิจิทัลแล้ว

หลังจากที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศใช้ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล เรียบร้อยไปแล้วนั้น เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ก็ได้ออกหลักเกณฑ์และจะมีผลบังคับใช้ในวันที 16 กรกฎาคม 2561 ทำให้ต่อไปนี้ใคร ต้องการจะออก ICO จะต้องทำอย่างไรและผ่านขั้นตอนอะไร เมื่อมีความชัดเจนก็เป็นโอกาสของผู้ประกอการ

ผู้ที่ต้องการจะออก ICO ต้องผ่านการคัดกรองจาก ICO Portal ก่อน ซึ่งใครสนใจจะ ทำหน้าที่นี้ก็สามารถยื่นขอความเห็นชอบ จะใช้เวลา 90 วัน

คุณสมบัติของ ICO Portal

 • จะต้องเป็นบริษัทไทย มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท
 • มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบงาน ตลอดจนบุคลากรที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ
 • มีคามพร้อมในการทำหน้าที่ 
  • คัดกรองผู้ระดมทุน 
  • ประเมินแผนธุรกิจ และ โครงสร้างการกระจายโทเคนดิจิทัล 
  • ตรวจสอบชุดรหัสทางคอมพิวเตอร์หรือ Source Code
  • ทำความรู้จักสถานะของผู้ลงทุน
  • ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน

คุณสมบัติผู้ออก ICO

 • ป็นบริษัทจัดตั้งตามกฏหมายไทย
 • งบการเงินปีล่าสุด ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
 • กรรมการ ผู้บริหาร ไม่มีลักษณะต้องห้าม
 ขั้นตอน
 1. ผ่านการคัดกรองโดย ICO Potal ที่จะเสนอขายผ่านว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
 2. ยื่นหนังสือชี้ชวนต่อ กลต โดยมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้ออกโทเคน รายละเอียดแผนธุรกิจ สิทธิในโทเคน ที่เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนหรือเพื่อการใช้ประโยชน์และข้อมูลการเสนอขาย
 3. กลต พิจารณาอนุญาตภายใน 60 วันนับจากเอกสารครบถัวน
 4. เมื่อได้รับอนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่าน ICO Potal ภายใน 6 เดือน

นักลงทุน

 1.  นักลงทุนสถาบัน
 2. ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เช่น บุคคลธรรมดาที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 70 ล้านบาทขั้นไป หรือมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 25 ล้านบาท ขึ้นไป
 3. นิติบุคคลร่วมลงทุน หรือ กิจการเงินร่วมลงทุน (venture capital & private equity)
 4. ผู้ลงทุนอื่น ๆ รายละไม่เกิน 300,000 บาท ต่อ โครงการ

การลงทุนมีความเสี่ยง 


ดาว์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ www.sec.or.th
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.ก การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ข้อมูลการให้บริการเป็นตัวกลาง https://www.sec.or.th/mpublish/digitalasset/digitalasset_intermediaries.html

ไม่มีความคิดเห็น: