วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

เตรียมตัวเป็นคนไทย 4.0

คนไทย 4.0 เตรียมตัวอย่างไร

คนไทย 4.0 ต้องมีความรู้และทักษะอาชีพที่สูงขึ้น มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย และมีความสามารถรู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมปรับแผนงานปี 60 รัฐบาลบอกว่าคนไทย 4.0 ประชาชนรู้จักใช้เทคโนโลยีมาสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างเครือข่าย สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ นำไปสู่การผลิต แล้วทำงานน้อยลงแต่ได้ผลมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะต้องยกระดับคนส่วนใหญ่ที่ยังเป็นคนไทย 1.0 และ 2.0 คือ กลุ่มเกษตรกรรายย่อย กลุ่ม SMEs โอท็อป แรงงานระดับต่ำ คนด้อยโอกาส คนพิการ คนจนในเมือง ให้เข้าถึงทรัพยากร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และมีโอกาสที่เป็นธรรมคนไทย 1.0 

มีโทรศัพท์แล้วเพียงแค่โทรพูดคุยเท่านั้น

คนไทย 2.0

มีโทรศัพท์ ส่งไฟล์ ส่ง เมล์ ใช้ประโยชน์ในการทำงาน

คนไทย 3.0 

ใช้ smart phone ได้เหมือนกับใช้คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ท แสวงหาความรู้ใหม่

ติดต่อกับคนทั่วโลก

คนไทย 4.0 

สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างเครือข่าย สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นำไปสู่การผลิต แล้วท่านรู้สึกว่า
ทำงานน้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น

แนวทางการพัฒนาให้เป็นคนไทย 4.0  1. ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการค้นคว้าหาความรู้ ส่งเสริมการอ่าน หนังสือ ปัจจุบันคนไทยอ่านหนังสือน้อยลง หนังสือใหม่ ๆ ที่ให้ความรู้ในตลาดน้อยลงมาก แล้วเราก็บอกว่าคนไม่อ่านหนังสือเพราะไปอ่านจาก มือถือ กันหมด
  2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เช่น ดู youtube ฟัง TED Talk แล้วเปิดเครื่องมือ CC หรือ course caption สามารถเปิดใช้งานได้ที่ รูปฟันเฟืองหรือเครื่องมือการตั้งค่า เพื่อเปิดใช้งาน หรือฟังเพลง ภาษาอังกฤษ ที่มี เนื้อเพลง ประกอบ อ่านบทความภาษาอังกฤษ
  3. เรียนรู้ผ่าน khan academy https://www.khanacademy.org เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งโดยนักการศึกษาชื่อ saiman khan, เว็บนี้สามารถเรียนได้ทุกคนตั้งแต่เด็ก ๆ สำหรับคนไทยเด็กไทยเพื่อการศึกษาที่เท่าเทียมแนะนำให้เรียนผ่าน http://www.dlf.ac.th โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่โรงเรียนวังไกลกังวล เรียนตั้งแต่ประถม ถึง มัธยมปลาย และ วิทยาลัยการอาชีพ อีก สามชั้นปี
  4. ฝึกทักษะ DIY ผ่าน Instruction table http://www.instructables.com
  5. ศึกษาขั้นสูงขึ้น https://www.coursera.org สนับสนุนโดย Johns Hopkins university , M university of michigan, Stanford
  6. คอมพิวเตอร์ใช้งาน แนะนำให้ใช้ ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ส เพราะช่วยลดการซื้อซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ เช่นใช้ LibreOffice ทดแทน word excel power point เรียนรู้ซอฟต์แวรเหล่านี้ฟรีที่ http://opensource.elearning.in.th
  7. ค้าขายสินค้าผ่านซอฟต์แวร์ magento https://magento.com หรือ OS commerce https://www.oscommerce.comใช้วิธีเช่าใช้
  8. หรือเปิดตลาดผ่าน ช่องทางของคนไทย เช่น www.tarad.com , Lnwshop (เทพชอป) https://www.lnwshop.com
  9. การเป็นคนไทย 4.0 ที่ยังขาดการโปรโมทก็คือ การเป็นคนไทยที่วางแผนทางการเงิน ออมเงิน ไว้ใช้ในยามเกษียณ 
สรุป
การปรับตัวเองให้เป็นคนไทย 4.0 นั้นต้องปรับให้ทุกคนเป็นสังคมเพื่อการเรียนรู้ รักการเรียนรู้ หาความรู้ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเข้าสัมมนา การดูราการเนื้อหาที่เป็นความรู้สาระมากขึ้น มีระเบียบวินัยในการเรียนรู้หรือศึกษาด้วยตนเอง จากนั้นทักษะเหล่านี้จะทำให้พวกเราทุกคนสามารถเป็นผู้ประกอบการ ที่มีระเบียบวินัยซื่อสัตย์ในตนเอง เอาใจเขามาใส่ใจเรา และสนับสนุนการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใช้ซอฟต์แวรทางเลือก(open source software)


ไม่มีความคิดเห็น: