ประวัติวิทยากร

ประวัติ

ชื่อ-นามสกุล : ภาณุภณ พสุชัยสกุล
อายุ : 50 ปี ศาสนา : พุทธ
โทรศัพท์ : 0-2453-9629
โทรสาร : 0-2453-9628
โทรศัพท์มือถือ : 08-6304-9545
อีเมล์ : phanupon.p@gmail.com 

ผู้ก่อนตั้ง นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ , นักจัดรายการวิทยุ , วิทยากร , อาจารย์ พิเศษ

Mr. Phanupon Phasuchaisakul
การศึกษากำลังศึกษาปริญญาเอก(2561)  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา แขนงวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา เอกคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี วิทยาศาตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

อนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สาขาอิเล็กทรอนิกส์
การทำงาน
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์


พ.ศ. 2552 - 2553
หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


พ.ศ. 2549 - 2552
โครงการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


พ.ศ. 2540 - 2549
เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางเทคนิค ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ไม่มีความคิดเห็น: