วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วิเคราะห์ พรก สินทรัพย์ ดิจิทัล 2561

ตอนนี้บ้านเรา มี พระราชกำหนด ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัล 2561 เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ที่ให้ความสนใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งตอนนี้มี การแลกเปลี่ยนซื้อขาย และ ออก โทเคน เพื่อการระดมทุน ในการประกอบธุรกิจ

คริปโทเคอร์เรนซี่  หมายความว่า หน่วยข้อทูล อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการหรือสิทธิอื่นใดหรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิตอลและให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการกลตประกาศกำหนด

โทเคนดิจิทัล  หมายความว่าหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1 กำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใดๆ
2 กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิ่งอื่นใดที่เฉพาะเจาะจงทั้งนี้ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือและให้หมายความรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิ์อื่นตามที่คณะกรรมการกลตประกาศกำหนด

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลมีอะไรบ้าง

1 ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอล
2 นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอล
3 ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิตอล
4 กิจการอื่นที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กลต

อ่านประเด็นที่น่าสนใจ ในหมวด3 ในการเวนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน
ในการเสนอขาย Token ดิจิตอลที่ออกใหม่ต่อประชาชนพวก Token ดิจิตอลที่ประสงค์จะเสนอขาย Token ดิจิตอลดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานกลตและให้กระทำได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดและต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย Token ดิจิตอลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานกลตโดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการกลตประกาศกำหนด

ชัดเจนว่า บริษัทที่สามารถทำได้ต้องเป็นบริษัทจำกัดก็ได้

เรื่องการออกโทเคนเป็นเรื่องของการเก็งกำไร การเก็บภาษีธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัล มีสองประเภท
1 กำไรและส่วนแบ่งที่เกิดจากโทเคนดิจิทัล 2 ส่วนต่างที่เกืดจากการโอน จะต้องเสียเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 15%ทุกคร้งที่มีการทำธุรกรรม แต่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีบุคคลธรรมดา

แต่นิคิบุคคลจพไม่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

กฏเกณฑ์แบะภาษีทรัพย์สินดิจิทัลในต่สงประเทศ

1สวิสเซอรแลนด์ ในการลงทุนใขซกฎเกณฑ์ หลักทรัพย์ นักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี
2ไทย ออกกฏเกณฑ์ สำหรับทรัพย์สินดิจิทัลโดยเฉพาะ นักลงทุนประดภทบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีเงินได้ 15%

3สหรัฐ ใช้กฏเกณฑ์หลักทรัพย์และกฏเกณฑ์ภาษีเงินได้ นักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษี 37%

4 สหราขอาณาจักร.หรืออังกฤษ ยังไม่มีกฏเกณฑ์ควบคุม การซื้อขายมั่วไปเน้นเรื่องการฟอกเงิน นักลงทุนประเถทบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษี 20%

5จีน ห้ามซื่อขาย

พรก ที่ออกมาตอนนี้ผมมองว่าเป็นข้อดี เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจเกิดใหม่ที่ตั้งใจจะทำธุรกิจและมวรรตกรรมจริงๆ ให้มีช่องทางในการระดมทุนหรือหาผู้น่วมลงทุน และป้องกะนกานออกคริปโคเคอรเรนซี ที่ไม่มีการควบคุมอาจจะเป็นช่องทางสำหรับผู้ไม่หวังดี

เงื่อนไขในการซื่อขาย ICO (initial coin offering)

บริษัทเสนอขายต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 5 ล้านบาท
ต้องเป็นบริษัทจำกัด หรือ มหาขนจำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน กลต
มีภาระภาษีมูลต่าเพิ้ม 7%
บริษัทเสนอขายให้กับนักลงทุนได้ไม่เกิน 300000 บาทต่อราย
ชำระภาษีนิติบุคคลตากรายได้การเสนอขายโทเคนดิจิทัล
ต้องมีร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ถูกต้องครบถ้วน
ต้องทำแบบแสดงรายการข่อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิมัลที่ถูกต้อง
คณะกรรมการแบะผู่บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
#ที่มาจากการแสดงความคิดเห็น กลต.

คาดว่าเกณฑ์จ่างๆ เหล่านี้จะออกมาในช่วงเดือนมิถุนายน เพื่อป้องกันความเสียงของนักลงทุน

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Open data กับการใช้ชีวิต

โอเพ่นดาต้า (open data) ข้อมูลเปิด ความหมายในภาษาชาวบ้านก็คือ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ของภาครัฐ เพื่อความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ มากกว่านี้คือ ชาวบ้าน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลนั้น ต้องไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของ แต่ละคน

การผลักดันเรื่องนี้ก็เพื่อ ประโยชน์หลายด้านเช่น ความโปรงใสในการ ใช้งบประมาณหรือภาษี ทุกคนสามารถนำ ข้อมูลจากภาครัฐไปใช้ได้ตามเงื่อนไข เช่นข้อมูลนั้น ห้ามนำไปทำเพื่อการค้า เช่น ปชช เอาไปเป็นส่วนหนึ่งของแอพพลิเคชั่น แล้วเก็บค่าใช้จ่าย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.data.go.th

สาเหตุที่วันนี้มาเขียนเรื่องนี้ก็เพราะ มีข่าวดังเรื่องของ เมจิกสกิน ผมก็มาคิดว่า โครงการ open data ไปถึงไหนแล้ว กรณี แอบอ้างนำ อย. มาใช้ ประชาชน จะรู้ได่อย่างไรว่า ถูกต้องหรือแอบอ้างมาใช้  ผมแนะนำเว็บ แอพพลิเคชั่น https://oryor.com ซึ่งสามารถลองเข้าไปตรวจเช็คกันก่อน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th ช่วยอะไรได้อีก ยุคนี้การจะทำธุรกิจกับใครเช่น ชวนมาลงทุน หรือร่วมหุ้นจะมาในรูปแบบ MLM หรือที่เรียกว่า Multi Level Margeting ธุรกิจในรูปแบบเครือข่าย ซึ่งก็มีรูปแบบ สินค้าแตกต่างกันไป แต่ก่อนอื่น ผมแนะนำให้ทุกท่านสมัครสมาชิกในเว็บ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อน แล้วตรวจข้อมูลดูว่า จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ อะไร ก่อตั้งมากี่ปีแล้ว ส่งงบการเงินบ้างไหม ผลประกอบการ เขาพอที่จะจ่ายคืนผลตอบแทนอย่างที่บอกได่หรือไม่

พัฒนาการของการเปิดข้อมูลของภาครัฐ จะต้องมีเพิ่มขึ้น ตัวอย่างของ ข้อมูลการใช้งบประมาณ ปัจจุบันเราสามารถตรวจสอบได้แล้ว ในเว็บ https://govspending.data.go.th  สามารถเข้าไปดูงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง หรือค้นหาด้วย คำค้นก็ได้

ปัจจุบันการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มมากขึ้น ปีนี้ 2561 กรมบัญชีกลางก็ ขอความร่วมมือกับเว็บไซท์ ท้องถิ่นให้ทำการดึงประกาศฟีดข่าวจัดซื้อจีดจ้างไปแสดงที่หน้าเว็บของแต่ละที่อีกด้วย แต่ก็มีเสียงบ่นว่า Server มักจะปิดทำการทุกวันหยุด และ ช่วงกลางคืนเป็นบางวัน

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

ว่าด้วยเรื่องความเป็นส่วนตัว (privacy) ในยุคสังคมออนไลน์สัปดาห์นี้จะไม่พูดถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวไมไ่ด้เพราะมีสองข่าวใหญ่ที่พูดกันในวงกว้างข่าวแรกเรื่อง ข้อมูลผู้ใช้ Facebook ตกไปอยู่ในมือของ บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล และเรื่องที่สองที่กำลังฮอทมากในบ้านเรา ที่ตามมาติด ๆ ก็เรื่อง ข้อมูลภาพบัตรประชาชนของผู้สมัครใช้โทรศัพท์ของค่ายมือถือ True ที่ถูกค้นเจอเพราะเปิดเป็น public เอาไว้ในบริการของ AWS S3 สองเรื่องนี้เกิดขึ้นต่าง กรรมต่างวะระกันก็จริง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเฟสบุค ผ่านมาจนมีผลทางการเมืองผมขอสรุปคราวๆดังนี้

สรุปเรื่องของเฟสบุค
ข้อมูลส่วนตัวในเฟสบุคหลุดได้อย่างไรเป็นที่รู้กันว่า เฟสบุคอำนวยความสะดวกให้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ใช้สมาชิกของเฟสบุคสมัครใช้งานได้โดยผ่าน API ผู้ใช้จะได้ไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรเพียงแต่ก่อนจะเล่นเกมส์หรือใช้แอปพลิเคชั่นนั้นก็แค่ยอมรับให้แอปนั้นสามารถเข้าถึงตัวตนของเราได้เช่นชื่อ ในยุคแรก เฟสบุคให้เข้าถึงได้ว่าเพื่อนเรามีใครบ้างและแต่ละคนเชื่อมโยงถึงใครบ้าง แต่ต่อมาภายหลัง ข้อตกลงนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่มีผู้ที่เคยทำแอปพลิเคชั่นในยุคนั้นก็คือนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ชื่อ Aleksandr Kogan สร้างแอป ชื่อว่า thisisyourdigitallife ซึ่งมีคนประมาณ 270,000 คนดาวน์โหลดและ ให้ข้อมูลของพวกเขา แต่ Kogan ยังคงเก็บข้อมูลผู้ใช้เอาไว้และนำมาใช้กับ Cambridge Analytica ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลช่วงเลือกตั้งให้กับ ประธานาธิบดี ทรัมป์ มีโปรไฟล์ของผู้ใช้งานเฟสบุคถึง 50 ล้านคน Cambridge Analytica ได้นำมาวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายโฆษณาทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเรื่องเหล่านี้รุ้ถึงผู้ใช้งาน facebook จึงทำให้เกิดแคมเปญ หรือ แฮชแทก Delete Facebook จากผู้ใช้ทั่วโลกหนึ่งคนที่โดงดังมากและลบเพจออกไปก็คือ Elon musk ได้ทำการลบ page ที่ชื่อ Space X และ Tesla เรื่องการนำข้อมูลไปใช้ The Guardian เปิดเผยโครงการนี้ในปี 2015 Facebook จึงบอกให้ Kogan และ Cambridge Analytica และขอให้ลบข้อมูลทั้งหมด ที่พวกเขามีเพราะเป็นการละเมิดกฎของ Facebook แต่รายงานกล่าวว่าในความเป็นจริง,

Cambridge Analytica และ Kogan ไม่เคยลบข้อมูล และ Facebook ไม่เคยตรวจสอบเพื่อดูไม่ว่าจะเป็นการลบข้อมูลตามที่ได้แจ้งไว้ นี้ได้รับหัวใจของสาเหตุที่บางคน กำลังลบบัญชี Facebook ของตนเองตอนนี้
สำหรับใครที่อนุญาตให้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เข้ามาสามารถเข้าไปยกเลิกได้. ให้ไปที่ การตั้งค่า > คลิกที่ แอปและเว็บไซต์


อะไรที่ไม่ต้องการแล้วก็ลบออกไปบ้าง นะครับ งานนี้ถ้าเฟสบุคถอดใจก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะปัจจุบันคนติดเฟสบุคกันมากมายเรื่องที่สองเกิดขึ้นในบ้านเรา

สดๆ ร้อน ๆ จะเรียกว่าถูก hack ได้หรือไม่เพราะการ hack น่าจะเป็นเรื่องที่เข้าถึงในระบบปิดและสามารถเข้าถึงได้ การพบครั้งนี้ เป็นการค้นเจอของ Niall Merigan ว่า True ได้ทำการเปิด Public ภาพบัตรประชาชนของผู้ใช้ โทรศัพท์ 46,000 ไฟล์ รวมแล้วมีขนาด 32G เป็นบัตรประชาชนในการซื้อซิมพร้อมเครื่อง  ผู้เชียวชาญในเฟสบุคหลายคนต่างวิภาควิจารกันว่า เรื่องนี้เป็นความผิดพลาดในการตั้งค่าของผู้รับผิดชอบ เพราะปกติ Cloud Storage S3 จะถูกตั้งให้ค่าเริ่มต้นเป็น private อยู่แล้ว Niall Merigan เป็นคนทำหน้าที่สำรวจตรวจสอบผู้เข้ามาใช้บริการของ Amazon S3 อยู่แล้ว หลังจาก true ทราบการแจ้งเตือน ใช้เวลาแก้ไขเกือบสัปดาห์ กว่าจะปิด


ปัจจุบันทางตัวแทนของ True ได้เข้าให้การกับ กสทช แล้ว

เรื่องของ Privacy เป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความตระหนักในเรื่องนี้มากๆ เพราะสองเรื่องที่เกิดขึ้นมีทั้งผู้ใช้บริการให้ความยินยอม และ ไม่ให้ความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ในต่างประเทศเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากและหากนำไปใช้ในการให้คุณให้โทษกับบุคคลอื่นได้ยิ่งเป็นปัญหาวุ่นวายตามมาแน่นอน 

ในบ้านเราการละเมิดความเป็นส่วนตัวเกิดขึ้นมากมาย บางทีพ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านก็ได้รับโทรศัพท์เชิญชวนให้รับข้อความ SMS ดูดวงรายวัน รายงานผลสลากกินแบ่งฟรี แต่ไม่บอกว่าหลังจากกี่วันไปแล้วจะเสียข้อความละ 3 บาท 6 บาท หรือ 9 บาท พอเงินในบัตรเติมเงินหมดเติมใหม่เข้าไปก็ถูกหักเงิน กว่าจะรู้ตัวก็หมดไปคนละหลายพัน หรืออยู่ดีดีก็เอาข้อมูลของเราไปให้บริษัทประกันโทรมาขายประกัน ขายบริการเสริม โทรศัพท์ ไม่เว้นวันเวลาพักผ่อนหรือวันหยุด หรือ เวลาทำงาน 

การเข้าถึงพฤติกรรมของผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าในสินค้าหรือบริการต่างๆ เป็นเรื่องที่น่าสนใจของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการทำ Data mining เพราะจะได้ซื้อโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลบัตรประชาชนเอาไปทำอะไรได้จะขอยกตัวอย่างเช่น การเอาไปสวมสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ต่าง ๆ ที่ให้นักศึกษาเซ็นแทนก็เกิดขึ้นมาแล้ว การเอาชื่อพร้อมสำเนาบัตรไปแนบลงรายการผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการยอดจำนวน ก็มี...

การตอบคำถามในการเข้าถึงการใช้บัตรเครดิตร ต้องใช้ข้อมูลของผู้ถือบัตร

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

ทำไมช่วงนี้ Apple สนใจด้านการศึกษาเป็นพิเศษ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2018 Apple ทำการเปิดตัว ipad ใหม่แบบไม่ค่อยฮือฮาเท่าไหร่ แต่ที่จะน่าสนใจตรงที่ ราคาเริ่มต้นที่ 11,000 บาท เพราะงานนี้ Apple เจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงเรียนเป็นหลัก ขนาดหน้าจอ 9.7 นิ้ว สามารถใช้ Apple pen ได้ เพราะ Apple pen ก่อนหน้านี้จะใช้งานได้เฉพาะ รุ่นใหญ่คือ ipadPro เท่านั้น Apple ชูความเหนือชั้นที่จะใช้ในการเรียนการสอนด้วย Application ที่เกี่ยวข้องกว่า 400,000 App และเพิ่มเนื้อที่ iclound ให้ 100 G สำหรับโรงเรียน และกำลังจะเปืดตัว Application จัดการห้องเรียน ที่เรียกว่า classroom ซึ่งก่อนหน้านั้นยังไม่มีมาก่อน
https://www.apple.com/th/ipad-9.7/

สาเหตุอะไรทำไม apple จึงมาเน้นการตลาดการศึกษาในช่วงนี้ น่าจะเกิดจาก

Google ได้เริ่มโปรโมท chromebook อย่างจริงจัง และมีบริษัทผู้ผลิต คอมพิวเตอร์รายใหญ่ๆ นำระบบปฏิบัติการ ChromeBook OS ไปติดตั้งและทำสเปคให้เหมาะสม เช่น acer, hp ,dell , samsung, asus ราคาอยู่ที่ 200$ เบ็ดเสร็จแล้วราคา พอๆกับ new ipad สำหรับการศึกษา

ChromeBook มีแอปพลิเคชั่น ที่ติดตั้งผ่าน Browser Chrome ที่เรียกว่า Chrome web store Google จะได้เปรียบตรงที่มี email  สำหรับโรงเรียน โดยที่โรงเรียนจะใช้โดเมนของตัวเองในการส่งเมล์.และ สร้างความคุ้นเคยกับผู้ใช้งานทั่วไปผ่าน Chrome Browser ที่ติดตั้งใน.OS อย่าง.Windows . Linux . Mac มี แบตเตอรี่ ที่ใช้งานได้เกือบ 10 ชั่วโมง

https://www.google.com/chromebook/

อีกค่ายยักษ์อย่าง ไมโครซอฟต์ ก็มี ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเหมือนกัน แต่ ก็ยังไม่มีฮาร์ดแวร์ ในราคาประหยัด มามากสักเท่าไหร่นัก และได้ดำเนินรอยตาม Google มาติดได้ปล่อยให้โรงเรียนใช้ License ในรูปแบบของ School โดยมี office 365 เป็นตัวหลัก และ email สำหรับโดเมนของโรงเรียนเช่นกัน

ทั้งสามค่ายมีข้อได้เปรีบบเสียเปรียบที่แตกต่างกัน apple ได้เปรียบเรื่อง Hardware และ Software ที่ควบคุมคุณภาพ Hardware ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับ Software เวลาเกิดปัญหาอะไรที่ผ่านมาApple ก็ เปลี่ยนให้ ถึงแม้ Apple จะไม่มี email ให้บริการ แบบ ไมโครซอฟต์และ Google แต่ก็สามารถติดตั้ง Application ลงไปได้ของทั้งสองค่าย Apple ยังไม่ได้ให้ฟรี พื้นที่เก็บข้อมูล Cloud Storageให้กับคนทั่วไปถึง100G แต่ให้ฟรีสำหรับโรงเรียน น่าจะเป็นตัวเลขการแข่งขันในอนาคต.

Google จะเสียเปรียบเรื่องเนื่อหาสาระในรูปแบบดิจิทัลสำหรับเด็ก ที่ apple ออกแบบมาให้น่าใช้มากกว่า แต่ถ้า google ทำการตลาดให้เกิดการใช้งานที่มากพอ ก็จะมีคนสร้างแอปดีดี ออกมาให้

ในบ้านเราทั้ง Apple และ Google คงต้องเหนือย อีกเยอะกับการช่วงชิงตลาดการศึกษามาจากไมโครซอฟต์

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

การพิจารณาวิเคราะห์ ICO สินทรัพย์ดิจิทัล

ช่วงนี้เรามักจะเห็นการ ออก ICO ออก Coin ออก Token กันมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาศของผู้ที่ต้องการทุนและลงมือทำ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ทรัพย์สินดิจิทัล ที่ออกกันมาใหม่นั้น มีคุณภาพหรือไม่อย่างไร ความกังวนว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้นักลงทุนเสียหายหากการลงทุนนั้นไม่พิจารณาให้ดี นาย Bruce Fenton เป็น CEO ของ Chainstone Labs และ Atlantic Financial เคยทำงานในอุตวาหกรรมการจัดการการลงทุนมากว่า 25 ปี และยังเป็นบอร์ดบริหาร Bitcoin Foundation เขาได้ให้ความเห็นว่าการลงทุนใน ICO ควรจะมีวิธีวิเคราะห์อย่างไร ด้วยการให้คะแนนพิจารณา รวม 100 คะแนน และแบ่งเป็น 10 หมวด หรือจะเรียกว่า X Factor ก็ได้
1 ความปลอดภัย ในเรื่องนี่ เช่นการรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นรากฐานของ crypto ทีมงานมีการควบคุมวิเคราะห์เรื่องของการถูกโจมตีอย่าวไร

2. การมีส่วนร่วม  สำหรับผู้ถือครอง ICO จะมีส่วนร่วมอะไรบ้าง จะได้อะไรจากการถือครองเหรียญ หรือส่วนแบ่งรายได้ในอนาคตหรือไม่ กระบวนการออกหลักทรัพย์มีความโปร่งใสและเป็นธรรใ

3. บัญชีและกฏหมาย.   ทีมงานมีการถือเหรียญอยู่เท่าไหร่ ตรวจสอบได้ไหม แล้ว ทีมงาน จะล๊อกไว้เช่นสองปีสำหรับทีมห้ามขาย จะต้องมี address จองทีมไว้ตรวจสอบ ว่าทีมยังไม่เทขาย  โปรเจค มีความเสี่ยงด้านกฏหมายสำหรับประเทศ นั้นๆหรือเปล่า หรือขิบเขตอำนาจศาล อันนี้ต้องระวัง หรือ โปรเจคมีใบอนุญาติหรือไม่  โปรเจคเป็นโอเพนซอร์ส หรือไม่ เพราะถ้า โอเพนซอร์สจะตรวจสอบและนักพัฒนาช่วยให้คำแนะนำได้

4. ทีมงานบริหาร ใครทำงานในโครงการนี้บ้าง มีชุมขน หรือไม่ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ หรือไม่ รู้เรื่อง blockchain กี่คน ระดมทุนไปแล้วมีการเพิ่มจำนวนทีมงานหรือไม่ ถ้าโครงการไม่โอเพนซอร์ส ใครคือทีม มีประวัติอย่างไร ใครบริหาร พวกเขาทำอะไรมาก่อน

5. รายได้  เรื่องนี้สำคัญว่าโปรเจคจะมีรายได้มาจากไหน อะไรคือรายได้ที่คาดการของโครงการนี้ มีโอกาศเติบโตหรือไม่ เหรียญมีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทหรือไม่ หรือ โทเค็นของเราผูกิยู่กับรายได้เหล่านี้อย่างไร


6. อุปสงค์อุปทาน  หมายความว่าเหรียญมีจำนวนเท่าไหร่ อย่างไรใครสามารถเปรียนแปลงได้บ้าง ใครเป็นผู้ควบคุมเหรัยญจำนวนมาก ไม่ใช่เพิ่มตามอำเภอใจ  มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือง่าย มีตลาดรองให้ซื้อขาย

7. การใช้งาน  เหรียญที่ถือไว้ใช้งานอะไรได้บ้าง  ใช้เพื่ออะไรได้บ้าง หรือเราจะได้นำไปใช้อะไร แล้ว ตั้งคำถามว่าถ้าถือแล้วทำไมคนส่วนใหญ่จึงต้องการถือ โปรเจคสำเร็จไปบ้างแล้วหรือยัง มีแอปมั๊ย

8. การสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม/สถาบัน บริษัทหรือนายทุนมีส่วนร่วมหรือไม่ บริษัทสร้างธุรกิจเกียวกับเรื่องนี้หรือไม่ มีพันธมิตรหรือคู่ค้าหลักที่ดีหรือไม่ โปรเจคมีคู่แข่งที่ทีมมีความสามารถในการแข่งขัน แต่ขาดเม็ดเงินลงทุน ทิซทางจลาดโดยรวมคืออะไร

9. วิชาการ รายละเอียดทางเทคนิคคืออะไร? ถ้าใช้Bolckchain จำเป็นต้องใช้หรือไม่ ความเร็ว.ผลการทดสอบ โครงการนี้คุ้มค่าหรือไม่ อ่าน ข้อมูล

10 . สร้างตัวแปรอื่น ที่เราคิดขึ้นมาเอง ที่ทั้ง เก้าข้อไม่มี หาปัจจัยอิ่นมาร่วมวิเคราะห์ เช่น มีวิทยานิพนธ์ที่เกียวข้องไหม มีปัจจัยความเสี่ยงอะไรบ้าง

จากนั้นเอาคะแนนทั้ง 10 ข้อ มาให้คะแนน 0 -100 โดยนาย Bruce Fenton ให้ชื่อเรียกว่า Spacesuit X หัวข้อนี้อาจจะไม่ตรงตามนี้ก็ได้ สามารถเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับแต่ละคน
คะแนนทั้งหมด
ความปลอดภัย คะแนน 0 -10
การมีส่วนร่วม คะแนน 0 - 10
การบัญชีและกฏหมาย 0 -10
ชุมชนการจีดการและทีม 0 -10
รายได้ คะแนน 0.- 10
อุปสงค์ อุปทาน คะแนน 0 -.10
การใช้งาน คะแนน 0.-10
อุตสาหกรรม/สถาบัน คะแนน 0 -10
เทคนิค คะแนน 0 -.10
ปัจจัย X คะแนน 0 -.10_____
คะแนนทั้งหมด 0 -.100.______
แหล่งที่มา

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพส่วนตัวกันมากขึ้น หรือบางคนเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองนั้นถนัดอะไร เมื่อเรียนจบมาแล้วก็ทำงานในสายที่ตัวเองเรียนมานั้นได้ไม่เต็มที่ หรือไม่ชอบแต่อดทนเรียนจนกระทั่งจบ หรือบางคนมีปัจจัยที่อยากจะลองในสิ่งที่ไม่เคยลองมาก่อน เช่น อยากเป็นช่างไฟฟ้า อยากเป็นช่างเสริมสวย อยากเป็นนวดแผนไทย หรืออาจสนใจเครื่องประดับ เป็นต้น

ผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมงาน ออกบูธกับโครงการเรียนรู้อาชีพกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยในงานมีการจัดแสดงบูธของครูผู้สอนของแต่ละศูนย์ฝึกในโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย 10 ศูนย์การเรียนรู้ มีสอนกันตั้งแต่ การนวดแผนไทย การทำเครื่องประดับ การตัดเย็บเสื้อผ้า การแต่งหน้า ทำผม ทำเล็บ การจัดดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์ การแกะสลัก การเพนท์ผ้า วาดลาย การปักบนวัสดุของใช้ รวมไปถึงการสอนด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี

ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ไอที นั้น มีการสอนให้ซ่อมคอมพิวเตอร์ การวางเครือข่ายเน็ตเวิร์ค การเดินสายไฟในอาคาร การติดตั้งไฟฟ้าในบ้าน การติดตั้งโซล่าเซลล์ ด้านการซ่อมไฟฟ้า ก็จะเป็นมีการซ่อมเครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ วิทยุ สำหรับในส่วนของผมและทีมงานนั้น กำลังแพลนไปจัดหลักสูตรด้านอาชีพไอที เช่น การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วยเฟสบุ๊คเพจ ไลน์@ เครือข่ายออนไลน์ การทำระบบสมาร์ทโฮม การเขียนแอปพลิเคชั่นบนมือถือ การทำระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนต่างๆ เป็นต้น

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่เปิดโอกาสสำหรับผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องกาค้นหาตัวเอง ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกเหนือจากงานที่ตัวเองถนัด อยากมีประสบการณ์เพิ่มเติม หรืออยากหารายได้เสริมจากงานหลัก ก็สามารถทำได้ ท่านใดสนใจ สามารถเข้าไปดูได้ที่
http://www.bmatraining.ac.th

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

ICO การเข้าถึงแหล่งทุนที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ในหลายปีที่ผ่านมาการระดมทุนในระบบธุรกิจ ที่ดำเนินกิจการมาแล้วและมีผลกำไรมาตลอดและมีความประสงค์จะระดมทุนเพื่อขยายกิจการ หรือ ที่มีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ก่อนเข้าตลาดเราก็จะเปิดให้ทำการจองสิทธิ์ ว่าใครจะได้กี่หุ้น ที่เราเรียกกันว่า IPO (Initial Public Offering) เมื่อถึงวันที่บริษัทมีการซื้อข่ายในตลาดหลักทรัพย์ ก็สามารถเปลี่ยนมือได้ ส่วนใหญ่ก็อาศัยโบรกเกอร์เป็นตัวกลาง

เมื่อสองปีที่ผ่านมาการเข้าถึงแหล่งทุนหรือแหล่งสนับสนุนทางการเงิน เพื่อประกอบกิจการเริ่มต้น ทีเรียกว่า "คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)" ปัจจุบัน ปี  พ.ศ.2561 เริ่มมีคำว่า ICO หรือ Initial Coin Offering ซึ่งเป็นแนวทางที่คล้ายแต่ไม่เหมือนกัน

Crowdfunding 

จะมีลักษณะของการให้ข้อมูลถึงตัวโปรดักแะเป้าหมายว่าใครสนับสนุนเท่าไหร่จะได้เป็นอะไรกลับไปบ้าง เช่น ที่ผ่านมา MIT มีเว็บไซต์ชื่อ https://crowdfund.mit.edu/ 

 
เอกชนก็มี การระดมทุนอีกทีคือเว็บ 
ผู้ร่วมสนับสนุน จะได้รับเป็นของเป็นการตอบแทน

ICO หรือ Initial Coin Offering

เป็นการระดมทุนผ่านการจองเหรียญ หรือ token แลกเปลี่ยนกันในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัล Token สามารถนำไปซื้อหรือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือ บริการ ของผู้ออกเหรียญได้ อาจจะได้สิทธ หรือ ส่วนแบ่งจาก ราได้หรือบริการก็ได้ หรือ ขายแลกเปลี่ยนกันใน ตลาด ซื้อขายเงินดิจิทัล เช่น

bx.in.th
tdax.com
localIBX.io

ซึ่งในวันนี้ การระดมทุนในรูปแบบนี้หลายประเทศยังปรับตัวไม่ทัน เพราะไม่มีกฏหมายห้าม หมายความว่ายังไม่ผิดกฏหมาย แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือ ว่า อาจจะมีผลตามมาหากผู้ระดมทุนไม่สามารถสร้างธุรกิจหรือทำตามที่ให้ความหวังเอาไว้

ผู้ลงทุนต้องศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจนั้น ๆ โดยมากจะเป็น Startup ที่ปัจจุบันประสบความสำเร็จน้อยมากเนื่องจากยังมองธุรกิจไม่ขาด หรือ ขาดประสบการณ์ในการ ดำเนินธุรกิจ หรือยังไม่ออกแรงทำมากพอเพราะได้ทุนมาอย่างง่าย

ICO ไม่ใช่หุ้นตลาดซื้อขายจึงยังไม่มีภาครัฐเข้ามากำกับดูแล กฏระเบียบ ยังไม่ออกมาแต่ก็มีแนวโน้มว่า กลต. กำลังจะออกกฏระเบียบ หรือ ขึ้นทะเบียน เว็บพอทอล ที่ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล วันนี้ก็จะเห็นว่าหลายคนที่เตรียมออก ICO ก็ยังรอทิศทางที่ชัดเจนอยู่

แต่ ICO ก็เป็นโอกาศจำหรับธุรกิจที่เดินกิจการมาแล้วหลายปีและยังขาดแหล่งทุน หาเวนเจอร์แคปปิตอล มาร่วมลงทุนก็หลายปียังไม่ไปไหน แนวทาง ICO ก็เป็นวิธีที่ดี หากสามารถเปิดเผยผลประกอบการที่ผ่านมาแล้วมีความตั้งใจว่า จะเอาทุนที่ได้ไปทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับคนที่ถือ Token ICO อยู่เพื่อทำให้ Token เกิดมูลค่าสมาชิกที่ถืออยู่มีการเปลี่ยนมือได้